top of page

מדיניות האתר

כל הרוכש מוצר באתר הנ״ל, רשאי לבטל את העסקה, וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981 (להלן: ״החוק״)..

״הורכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו״

ביטול/החלפה/החזרת מוצר לרוכש באתר

ניתן לבטל עסקה בגין מוצר אשר נרכש באתר, באמצעות הודעה מסודרת בכתב לחברה. על הרוכש לפרט בהודעת הביטול את שמו המלא ומספר תעודת הזהות (להלן: ״הודעת היבטול״).

זמני הודעת הביטול

החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב (כמפורט בסעיף 14ג׳ לחוק), לפי המאוחר בינהם, והכל בהתאם להוראת החוק. יובהר מיד, כי על המוצר להיות מוחזר לחברה באריזה המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שנפגם.

ביטול עסקה בעקבות פגם או אי התאמה

בביטול עסקה בעקבות פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם וזאת, ככל ששולם. ככל ששולם, תבטל החברה את החיוב בשלב העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו.

ביטול העסקה או בקשת החלפה תעשה באמצעות משלוח בכפוף לתנאי דואר ישראל.

כיצד? הודעת ביטול/החלפה

על הרוכש לשלוח הודעה מייל דרך כתובת המייל.

החזרת המוצר לחברה תעשה על ידי הלקוח על פי הוראות החוק.

ביטול עסקה שלא  עקב פגם או אי התאמה במוצר

בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצרף תחזיר החברה תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, וזאת ככל ששולם. ככל ששולם, תבטל החברה את החיובף תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו.

על הרוכש להחזיר את המוצר בתוך 14 ימיפ מיום ביטול העסקה בצירוף חשבוניות מקור.

זיכוי או שובר תשלום מראש יהיה תקף למשך 24 חודשים מיום הוצאותו, ובאחריותו הבלעדית של הלקוח. 

שימו לב, לא יהא ניתן לשחזר זיכוי שאבד.

החזרה או החלפת מוצר תתאפשר עד 14 ימים ממועד האספקה וזאת באמצעות הצגת חשבונית מקוריתף פתק ההחלפה, או כל הוכחה אחרת שתניח את דעתה של החברה לגבי עצם ביצוע העסקהף מועד ביצועה, הסכום ששולם בגינה ואמצעי התשלום.

שימו לב

החברה תקבל להחלפה/החזרה רק מוצרים שלמים שלא נפגמו, באריזתם המקורית ובלבד שבמוצרים לא נעשה כל שימוש.

ביטול עסקאות שנעשו בכרטיסי אשראי

בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 1.9% נוספים לדמי הביטול שפורטו לעיל.

התקנון נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. נועה פורת שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון החלפת ו/או החזרת המוצריםם בכל עת שתמצא לנכון. 

bottom of page